Faydalı Yazılar

EYT ile Ayrılıp Aynı İşyerinde Tekrar Çalışacakların Hakları EYT ile Ayrılıp Aynı İşyerinde Tekrar Çalışacakların Hakları isimli yazımızda, bir işyerinde çalışıp, EYT kapsamında emekli olarak tekrar çalışacak kişilerin durumlarına dair detaylar ele alınmıştır. EYT ile Çıkış ve Sonrası Uzun zamandır gündemde olan ve emeklilikte yaşa takılanlar olarak isimlendirilen sigortalıların emeklilik haklarının geri verileceği açıklanmıştır. Öncelikle EYT ile emekli olup işine devam eden çalışanla normal bir şekilde emekli olup işine devam eden çalışan arasında bir fark bulunmamaktadır. Zira EYT ile emekli olanlarla ile EYT yasası çıkmadan önce emekli olanlar arasında bir fark yoktur. EYT yasası çıktıktan sonra işçi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan...
EYT ile Ayrılan Çalışanların Hakları EYT ile Ayrılan Çalışanların Hakları isimli yazımızda, Emeklilikte Yaşa Takılan statüsünden faydalanarak işyerlerinden ayrılacak olan çalışanların haklarına dair bilgilendirici bir yazı yer almaktadır. EYT Kapsamında İşten Ayrılacak Çalışanlar İlk defa uzun vadeli prim başlangıcı 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup daha sonra kazanılmış hakları elinden alınan ve emeklilikte yaşa takılanlar olarak isimlendirilen sigortalıların emeklilik haklarının geri verileceği kısa zaman önce açıklanmıştır. Öncelikle EYT ile emekli olup işine devam eden çalışanla normal bir şekilde emekli olup işine devam eden çalışan arasında bir fark bulunmamaktadır. Zira EYT ile emekli olanlarla ile EYT yasası çıkmadan...
Emeklilik Nedeniyle Fesihlerde Yapılması Gerekenler Emeklilik Nedeniyle Fesihlerde Yapılması Gerekenler isimli yazıda, bir çalışanın emekliliğine uygun şartlar oluştuğunda dikkat edilmesi gerekenlere dair öğretici bilgiler yer almaktadır. Emeklilik Kavramının Oluşumu Emekliliğe hak kazanan işçi SGK’dan emeklilik yazısı almalı. İşçi emeklilik nedeniyle iş akdini feshettiğine dair fesih yazısını işverene tebliğ etmeli. Fesih tebliğine SGK’dan aldığı emeklilik yazısını eklemeli. İşverenin fesih tebliğini dikkate alıp, işçinin 08-emeklilik koduyla işten çıkışını gerçekleştirmeli. İşçinin aynı işverene ait işyerlerinde 1 sene ve üstü kıdemi bulunuyorsa, kıdem tazminatı fesih tarihinde ödenmeli. İşçinin bakiye yıllık izin ücreti ve diğer...
Emeklilikte Yaş Şartı Ne Zaman Getirildi Emeklilikte Yaş Şartı Ne Zaman Getirildi isimli bu yazıda, ülkemizde EYT kavramının oluşmasına sebep olan düzenlemeye dair öğretici bilgiler yer almaktadır. EYT Kavramının Oluşumu Türkiye’nin Sosyal Sigortalar Sisteminde emekli olabilmek, başka bir ifade ile yaşlılık aylığı alabilmek için yaş şartı çeşitli zamanlarda çıkartılan farklı kanunlar ile düzenlenmiştir. Emeklilikte yaş şartı getiren ilk düzenleme 1986 yılında yapılmıştır. 10.01.1986 tarihinde 3246 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen ek 28 inci madde ile 01.01.1990 tarihinden itibaren işe giren sigortalılar için emeklilik yaşı kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaş olarak belirlenmiştir. Fakat 1992 yılında 3774 sayılı Kanun ile yapılan...
18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir. 5510/md 38 01.04.1981 öncesi dönemde 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi, yaşa bakılmaksızın sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak dikkate alınacaktır. 506 s. Kanun geçici md. 54, 5510 s. Kanun geçici md. 6
İşçinin Başkası Tarafından Paylaşılan İçeriği Beğenmesi
Sosyal ağlarda yer alan beğeni (like) butonları, paylaşımın içeriğinin sahiplenildiği anlamını taşır. Dolayısıyla işverenin ticari itibarına zarar veren, hakaret içeren, uygunsuz kabul edilen bir paylaşımın beğenilmesi, retweet edilmesi gibi eylemler doğrudan yapılan sosyal medya paylaşımı gibi işçinin sadakat yükümlülüğünün ihlali anlamına gelebilecektir. Nitekim bu paylaşımların beğenilmesi ya da retweet edilmesi, paylaşımın onaylandığını göstermesinin yanı sıra içeriğin diğer kullanıcılar tarafından da görülmesine ve dolayısıyla yayılmasına yol açar. İşçinin iş akdinin, boykot çağrısına facebook hesabından destek vermesi nedeniyle feshedildiği bir olayda Yargıtay 9. HD’nin 17.09.2015 tarihli kararında “…davacının hukuka aykırılığı...
Kanunlarımıza göre çocuk ve genç işçilerin yapabileceği işler sınırlanmıştır, ancak bu sınırlamadan mesleki eğitim faaliyetleri istisna tutulmuştur. Çocuk ve genç işçiler; meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler. Çalışanların yapabileceği işlerin dışına çıkılması durumunda ise bu defa yönetmelik hükümlerine uygun davranmak gerekir. mesleki eğitim faaliyetinden ayrıca bir iş yapılacak, stajyerin eğitim faaliyetinden bağımsız bir iş yürütülecekse bu defa mutlaka yönetmelik hükümlerine uygun davranmak gerekir. Yönetmelik hükümlerinde ise çalışma süresi, hafta tatili ve meslek olarak sınırlamaya...
KOSGEB’in Mikro ve Küçük İşletmelere olan bu desteğinde işletme şartları taşıyan her yeni istihdam için 100.000 TL kredi veriyor ve 24 ay sonra faizsiz ve komisyonsuz bir şekilde ödemesini istiyor. Burada işletmenin ölçeğine göre bir sınır bulunmakta. İşletme MİKRO işletme kapsamında bir şirket ise maksimum iki yeni iştiham için bu destekten faydalanabilir, yok eğer işletmemiz KÜÇÜK işletme kapsamında ise maksimum 5 yeni istihdam için destekten faydalanabilecektir. İşletmenin MİKRO mu yoksa MAKRO mu olduğunun tespitinde 2 önemli kriter söz konusu; vergi numarası altındaki toplam çalışan sayısı ve yıllık net satış hasılatı. İşletmenin çalışan sayısı 10’dan az ve yıllık net satış hasılatı 3.000.000 TL’den az ise MİKRO , çalışan sayısı...
2022 Gelir Vergisi Dilimleri yazımızda, Resmi Gazetede yayınlanan 2022 yılına ait gerli vergisi indirim oranları ve rakamları bulunmaktadır. 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 32.000 TL’ye kadar 15% 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası 20% 170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası 27% 880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası 35% 880.000 TL’den...
İş sözleşmesi, bir kimsenin ücret karşılığında belirli veya belirsiz bir süre için hizmet görmeyi ve iş sahibinin de ona bir ücret vermeyi üstüne aldığı sözleşme türüdür. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bir kararında “iş sözleşmesi, bir kimsenin ücret karşılığında belirli veya belirsiz bir süre için hizmet görmeyi, hizmetini iş sahibinin elinde bulundurmayı ve iş sahibinin de ona bir ücret vermeyi üstüne alması” olarak tanımlanmıştır. İş sözleşmesinin; “iş, ücret ve bağımlılık” olmak üzere üç temel unsuru vardır. Bağımlılık iş sözleşmesinin belirleyici unsurudur. İşin, işyerinde veya işverenin gösterdiği yerde yapılması da iş sözleşmesini diğer sözleşmelerden ayırt edici bir unsur olarak kabul edilebilir. İş Unsuru Ücret Unsuru...
4857 sayılı İş Kanunu’nun 68 inci maddesinde ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine göre kademeli bir şekilde belirlenmiştir. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin, belirlenen günlük çalışma süresi dikkate alınarak ara dinlenme süresi belirlenmelidir. Sözleşmesinin türü, ara dinlenmesine hak kazanıp kazanmamada belirleyici değildir. Örneğin, kısmi süreli iş sözleşmesi ile haftanın üç günü günde dört saat çalışan işçiye günlük çalışmanın ortalama zamana rastlatılacak şekilde (onbeş dakika) ara dinlenmesi kullandırılmalıdır.
Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücretidir. Başka bir anlatımla, iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücrettir. İhbar öneli tanınmak suretiyle yapılan fesihte önelin bittiği tarihte fesih gerçekleştiğinden, önelin bittiği tarihteki ücret esas alınmalıdır. Bildirim öneli tanınmaksızın ve ihbar tazminatı da ödenmeden (tam olarak ödenmeden) işverence yapılan fesih durumunda ise, bildirim öneli sonuna kadar işyerinde uygulamaya konulan ücret artışından, iş sözleşmesi feshedilen işçinin de yararlanması ve tazminatının bu artan ücret esas alınarak hesaplanması gerekir. Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin brüt ücretidir. O halde, kıdem tazminatı, işçinin fiilen eline geçen...
Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz. Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
Anayasamız kimsenin, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağını ve küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak korunacağını hükme bağlamıştır. Bu sebeple kadın işçilerin çalışma koşulları gerek iş kanunlarında gerekse ilgili tüzük ve yönetmeliklerde ayrıntılı olarak düzenlemiştir.
Geri
Üst Alt