Devlet Adamları

Zurnazen Mustafa Paşa, IV. Mehmed saltanatında 5 Mart 1656 tarihinde dört saat boyunca sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı tarihinin en kısa süre sadrazamlık yapan devlet adamıdır. 1655-1656 döneminde Kaptan-ı Derya görevi de yapmıştır.
Deli Hüseyin Paşa (ö. 1659) Osmanlı padişahları IV. Murad, Sultan İbrahim dönemlerinde iki kez toplam 5 yıl süreyle Kaptan-ı Deryalık, IV. Mehmed döneminde de 28 Şubat 1656 - 5 Mart 1656 tarihleri arasında altı gün sadrazamlık yapmış; çeşitli eyalet valiliği, uzun yıllar Girit Serdarlığı ve üç kez Kaptan-ı Deryalık dahil yüksek devlet görevlerinde bulunmuş bir Osmanlı devlet adamı ve askeridir.
Kara Murad Paşa IV. Mehmed saltanatında 21 Mayıs 1649 - 5 Ağustos 1650 ve 11 Mayıs 1655 - 19 Ağustos 1655 tarihleri arasında iki kez, toplam bir yıl, beş ay, yirmi dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.
Koca Derviş Mehmet Paşa veya Bıyıklı Koca Derviş Mehmet Paşa, (d. ? - ö. Ocak 1655, İstanbul), IV. Mehmed saltanatı döneminde 21 Mart 1653 - 28 Kasım 1654 tarihleri arasında bir yıl yedi ay sekiz gün sadrazamlık yapmış bir Çerkes asıllı Osmanlı devlet adamıdır. Öncesinde iki kez, 1649-1650 ve 1652-1653 dönemlerinde, Kaptan-ı Deryalık yapmıştır.
Gündüz Bey, Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan birincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin ağabeyidir. Bay-Atlı Hasan bin Mahmûd’un Câm-ı Cem-Âyîn, Âşıkpaşazâde’nin Tevârîh-i Âl-i Osman, ile Neşrî’nin Kitâb-ı Cihannümâ isimli eserlerine göre Ertuğrul’un oğlu olup, Ay-Doğdu adında bir oğlunun olduğunu Âşıkpaşazâde Tevârîh-i Âl-i Osman adlı eserinde bildirilmektedir. İnegöl Savaşı (1299) esnasında şehit olmuştur.
Müşir Mehmed Emin Namık Paşa (İstanbul, 1804 – İstanbul, 1892) 19. yüzyılda yaşamış Osmanlı devlet adamıdır. Mekteb-i Harbiye'yi kurmuş, iki defa Bağdat Valisi olarak görev almış, Osmanlı Devleti'nin ilk Londra Büyükelçisi olmuş, Serasker ve Şeyh-ül Vüzera unvanlarını elde etmiştir. Namık Paşa 1804 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Osmanlı Sarayı'nda müderris olan Halil Ramis Ağa'ydı. Dedesi Ümmeti Konevî , Antalya Akseki'nin Cevizli köyünden İstanbul'a gelmiştir. 14 yaşına kadar babası tarafından eğitim aldı. 1816 yılından sonra Divanı Hümayun'da öğrenimine devam etti. 1834 yılında Ahmed Fevzi Paşa ile birlikte Sultan'ın emriyle Mekteb-i Harbiye'nin kurulmasına öncülük etti. Aynı yıl Osmanlı Devleti'nin Londra Büyükelçiliğine atandı...
Augustus Charles Hobart-Hampden ya da Hobart Paşa Osmanlı donanmasında komutanlık yapmış İngiliz asıllı deniz subayı. 1822 yılında Leicestershire'da doğdu. Buckinghamshire dükünün oğlu olan Hobart Paşa, İngiliz deniz kuvvetlerine katılıp, ABD İç Savaşı'nda Güneylilerle silah taşıdı. Osmanlıların hizmetine girip (1867), "Bahriye Livası" rütbesiyle donanma komutanlığına atandı. Girit ayaklanmasını (1867-1869) bastırmakla görevlendirilip, Paşa unvanı verildi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, Rus limanlarına ve Tuna ağzına abluka uygulayarak Rus donanmasını etkisiz kıldı. Suhum'un boşaltılmasında binlerce müslümanın Batum, Sinop ve Trabzon'a taşınmalarını sağlayıp, müşirliğe yükseltildi (1881). İstanbul'a gelirken 1886 yılında Milano'da...
Yalnız Kanuni çağının değil, bütün çağla rin en büyük denizcisi, en büyük amirali, Barbaros Hayreddin Paşa'dır. Denizlerin eşsiz sultani odur. O'nun Kanuni devrinde yaşaması, en büyük zaferlerini onun zamanında ka zanarak Sultan Süleyman'ın ihtişamını daha da arttırması, Türk tarihi için ayrı bir mutluluktur. Deniz savaşlarında uyguladığı taktik yüz yıllarca amirallere ders olarak öğretilen Barbaros'un Osmanlı hizmetine girmeden önceki hayatını kısaca anlatmakta yarar vardır. Gerçekte onun zaferleri ancak ciltlerle anlatılabilir. Hakkında en çok kitap yazılan denizci de odur. Yakup Ağa'nın dört oğlu Fatih Sultan Mehmed'in sipahilerinden olan Yakup Ağa, Midilli adasının fethinden sonra buraya yerleşmişti. Yakup Ağa'nın, İshak, Oruç...
Geri
Üst Alt