Yıl İçinde İş Değiştirenler Dikkat! Her an Vergi Dairesinden yazımızdaki resimde belirtilen bir tebliğ ile karşılaşabilirsiniz

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesinde, “Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…” denilmekte olup,  62’nci maddesinde ise “İşverenler hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir.”  denilerek “işveren”in tanımına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, aynı Kanun’un 86’ncı maddesinde ise “Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

1- Tam mükellefiyette

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (4962 sayılı Kanunun 17/D maddesiyle değişen parantez içi hüküm 07/08/2003 tarihinden geçerli olmak üzere) (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplam 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)…” hükmüne yer verilmiş olup, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutar 2019 yılı için 40.000 TL olarak belirlenmiştir.

İşveren değişikliği ile ilgili olarak 160 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, “…Buna göre, bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır…” açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, yeni işe başlayan personelin çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret gelirinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 94 ve 103 üncü maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha önce çalışmış olduğu işverenden elde ettiği kümülatif ücret matrahının yeni iş yerinde çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Bir başka anlatımla yeni iş yerinde söz konusu personelin elde edeceği ücretlerin tevkif suretiyle vergilendirilmesine esas olarak başlangıçta “0” matrahın dikkate alınması gerekmektedir.

Özetle; birden sonraki işverenlerden elde ettiğiniz gayrisafi ücretler toplamının 2019 yılı için 40.000TL’yi aşması halinde, birinci işverenden elde ettiğiniz ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinizin tamamını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeniz  gerekmektedir.

Tahminimce geriye dönük üç yılı kapsayacak şekilde, her yıl için aşağıda listeden göreceğiniz limiti aşanlara, yine aşağıda bir örneğini göreceğiniz “Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edilmesi Hk” konulu tebligatın gelmiş olması ya da geleceği muhtemeldir.

Bu tür bir tebligatı alanların, her iki işverenden elde ettiği gelirlerini gösteren belge ile, belgenin gönderildiği vergi dairesine gitmesi gerekmektedir.
Gitmeden önce kendiniz hesaplamak isterseniz, https://www.exceldepo.com adresinden destek alabilirsiniz.

2017 Yılı 30.000
2018 Yılı 34.000
2019 Yılı 40.000

İş Değiştirenler Dikkat!

İş Değiştirenler Dikkat!

Yararlanılan kaynak: B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 103-708 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı özelgesi